زهر خند

خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است

تیر 92
2 پست
دی 91
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
2 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
1 پست
آبان 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 83
1 پست
عاشورا
1 پست
سمنان
1 پست
موجن
1 پست
ایران
1 پست
بوشهر
1 پست
قلیون
1 پست
آتشگردان
1 پست