زهر خند

خنده تلخ من از گریه غم انگیز تر است

» موازی :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» عادت :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» بعد از مدتها :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» هوینجوری :: ۱۳۸٧/٥/٧
» دل :: ۱۳۸٧/٤/۱٦
» رها ، رها ، رها من :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» قفس تنگ :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
» روزگار :: ۱۳۸٧/۱/۱۱
» دل تنگ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» نخ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
» رنگ پریده :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
» قهوه :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
» انتخابات ؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/۳
» دل تنگی :: ۱۳۸٦/۸/٢٥
» بعد از مدتها :: ۱۳۸٦/۳/۳٠
» بهارت بهاری :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۸